cortem-markering

Materieel moet volgens richtlijn 2014/34/EU gemarkeerd te zijn met minimaal de markering. Met de markering verklaart de fabrikant dat het product is vervaardigd in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

Installateurs en gebruikers mogen alleen gemarkeerd materieel installeren en in gebruik nemen.

Voor categorie 1 en 2 zal na de markering het nummer van de aangemelde instantie volgen (bijv. 0123 voor TUV GmbH), die zorgdraagt voor de controle op de gecertificeerde productie(werk)plaats. Daarna het Europese explosiebeveiligingsmerkteken , meteen gevolgd door de materieelgroep II (voor bovengrondse installatie) en de categorie aanduiding 1, 2 of 3 met een G (gas) of een D (stof).

Er bestaat ook materieelgroep I (voor ondergrondse mijnbouw). In dat geval is de productcategorie M1 of M2 van toepassing. Na deze verplichte markering volgens de richtlijn, volgt de markering volgens de norm, waarmee de fabrikant aantoont dat er een vermoeden van overeenstemming is met de ESR’s (essentiële veiligheidseisen) van de richtlijn.

Allex Solutions Offerte Gratis

De toegepaste beschermingswijze tegen ontsteking wordt gemarkeerd met Ex, gevolgd door de letter(s) die de beschermingswijze kenmerkt, dan de gas- of stofgroep, de temperatuurklasse (gas) of maximale oppervlakte temperatuur in °C (stof). De markeringen worden uitgevoerd volgens de eisen zoals genoemd in de algemene bepalingen EN-IEC 60079-0. In de laatste edities van deze norm wordt ook het internationale Equipment Protection Level gemarkeerd, zijnde G (gas) of D (stof), gevolgd door een a, b, of c. Voor een overzicht; zie Tabel 1. De fabrikant is verplicht om zich met naam en adres bekend te maken op de typeplaat van het product. Traceerbaarheid is een speerpunt van de nieuwe richtlijn en het is daarom verplicht minimaal een serienummer of uniek fabricagenummer te benoemen. Ook het jaar van productie is verplicht. Bij de levering van een product dient een installatie-instructie en de EU-conformiteitsverklaring verplicht meegeleverd te worden.

 

Opgelet: Een ‘U’ achter een certificaatnummer betekent dat u te maken heeft met een ‘component’ gecertificeerd product; dergelijke producten mogen nooit door de installateur/gebruiker zelfstandig in gebruik worden genomen. Aanvullende beoordeling en eventuele certificering is vereist. Mede herkenbaar aan: géén markering en veelal géén T klasse of max. oppervlakte temperatuur.

Een ‘X’ achter het certificaatnummer betekent dat u als installateur/gebruiker bedacht moet zijn op specifieke voorwaarden voor gebruik. U kunt deze voorwaarden vinden in zowel de handleiding als in het certificaat behorend bij het product. Een dergelijk product is als ‘equipment’ gecertificeerd en behoeft daarom géén aanvullende beoordeling.

Allex Solutions Offerte Gratis